Lënster Trëppler asbl 

Wanderveräin Gemeng Jonglënster 

Wanderverein der Gemeinde Junglinster 

Association des randonneurs de la commune de Junglinster 

Site Fédération lux.

de Marche Populaire

Marche des 10.000 pas contre le diabète
12.11.2022

Fotoe vum Adventsmaart
26.November

1. Abrëll 2023
PW-Wanderung (Samschdes)

19. Abrëll 2023
AP Minett-Trail (Mëttwochs)

22. Abrëll 2023
COPLANUNG-Wanderung (Samschdes)

1. Mee 2023
MEEKRANZ-Wanderung (Méindes)

14. Mee 2023
IVV-Wanderung 2023 + Yuppi (Samschdes)
! Et gët nach Hëllef gebraucht !

Fotoen Neijorswanderung vum 8. Januar

Fotoen Wanderung
um Scheedgen 11. Februar

Generalversammlung
Lënster Trëppler 17. Mäerz 2023