>Lënster Trëppler asbl 

Wanderveräin Gemeng Jonglënster 

Wanderverein der Gemeinde Junglinster 

Association des randonneurs de la commune de Junglinster 

IVV-Wanderungen 

Marches IVV-Flmp 

Site Fédération lux.

de Marche Populaire

Neijorswanderung 9. Januar 2022

Fotos: Gaby Frisch, Jan Jensen